Gå tilbage

Privatlivspolitik for Webwall.tv 01. jan, 2021

Webwall.tv dataansvar

Vi behandler personoplysninger over kunder, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og

ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige

til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Webwall er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med

lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Anton Gammelgaard, Webwall.tv

Adresse: Filmbyen 4, 5. sal tv. 8000 Aarhus C

Telefonnr.: 29256523

Mail: ang@storywise.dk

Website: www.webwall.tv

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Oplysninger om kunder og kun så længe der er kunder:

1. Almindelige personoplysninger:

a. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt CVR.

2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

a. Ingen

Oplysninger om relevante firmaer, organisationer, institutioner på hjemmesiden - via link til officielle

hjemmesider

Vi får alene oplysningerne fra de officielle hjemmesider. Vi indsamler ikke oplysninger på egen hånd.

1. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: ingen

2. Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

• Webwalls berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

• At det er nødvendigt for at kunne gøre dig opmærksom på forhold vedr. Webwall.tv

• Behandling efter lovkrav

• Behandling med samtykke

• Af administrere kontakten til dig - jvf din udviste interesse i vores aktiviteter

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.

Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine

personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det

tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver de for bogfører, pengeinstitut og revisionen nødvendige personoplysninger. Vi videregiver

ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige persondata i op til 2

Mdr. efter dit virke er ophørt

Potentiellt interesserede i vores produkt:

Vi vil opbevare dine personoplysninger sålænge du er kunde hos os - eller du anmoder os om at slette dine oplysninger. Såfremt vi konstaterer, at du ikke længere er interesseret i vores arrangementer, vil dine oplysninger blive slettet.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Webwall har etableret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine

oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til

uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Webwall´s sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og

organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, vi kan derfor ikke garantere, at

oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå vore

sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om

dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse

• Retten til sletning

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig

til os via hjemmesiden.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,

undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som

muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer

vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være

tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Aarhus, den 11. marts, 2021

Gå tilbage